Centar za pomoć

Ko može da koristi TripAdvisor vidžete?

TripAdvisor vidžeti su dostupni za smeštajne objekte, atrakcije, restorane i destinacije sa profilima na TripAdvisoru. Ne morate da budete vlasnik ili zvanični predstavnik objekta da biste koristili vidžete, ali vaš veb-sajt mora:

  1. da bude onlajn, lični i nekomercijalni dnevnik (npr. blog)
    ILI
  2. da bude prvenstveno u vezi sa putovanjima;

I

  1. da nudi putovanja i robu i usluge u vezi sa putovanjima uključujući, bez ograničenja, hotele ili drugu vrstu smeštaja ili rezervacije avio-karata
    I/ILI
  2. da bude organizacija za oglašavanje destinacija (npr. kancelarija za promociju destinacija).

 

TripAdvisor ne nudi vidžete za profile resursa, privatni smeštaj ili pojedinačne putnike. Da biste videli koji vidžeti su dostupni za profil objekta ili destinacije, posetite Centar za vidžete.

Da li ti je pomogao ovaj članak?