Centar za pomoć

Kako TripAdvisor koristi Facebook za personalizaciju doživljaja?

Sklopili smo partnerstvo sa Facebookom da biste od prvog trenutka imali društven i personalizovan doživljaj na TripAdvisoru. Koristimo javne informacije i listu prijatelja da bismo vam prikazali komentare prijatelja, mesta koja su posetili i drugi sadržaj u vezi sa putovanjima koji dele.

Pomoću trenutne personalizacije ćete moći prvi da vidite komentare prijatelja dok pregledate sajt. Takođe ćete moći da vidite koji od vaših prijatelja su posetili neki grad ili u njemu žive, pa možete da se obratite poznanicima za savete kako biste isplanirali putovanje. Saznajte više.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?