Centar za pomoć

Kako da rezervišem hotel preko TripAdvisora?

Pronađite hotel i potražite cene raspoloživih kapaciteta. Ako naiđete na opciju „Rezervišite na TripAdvisoru“, moći ćete direktno da pristupite konkretnijim informacijama o sobama i njihovim opisima koje dostavljaju naši partneri.

Tada ćete moći da unesete odgovarajuće informacije da biste započeli rezervaciju na TripAdvisoru!

Da li ti je pomogao ovaj članak?