Centar za pomoć

Moj hotel je naveden na pogrešnoj lokaciji. Kako da to ispravim?

Da bi putnicima pružio najpreciznije informacije, TripAdvisor se trudi da na profilima svih smeštajnih objekata, restorana i atrakcija navede njihove stvarne fizičke lokacije, pa profil ne može da se premesti u drugi grad ako se objekat ne nalazi u njemu. Naše smernice podrazumevaju da na profilu navedemo što precizniju destinaciju.

Imajući to u vidu, ako smatrate da je smeštajni objekat povezan sa pogrešnom lokacijom, možete da obavestite naše urednike tako što ćete pratiti ove korake:

  1. Prijavite se u Kontrolni centar
  2. Kliknite na odeljak „Upravljajte profilom“
  3. Izaberite karticu „Podrška za profil“ na levoj strani stranice i kliknite na narandžasto dugme „Prijavite zatvaranje“

Imajte na umu: Za promenu lokacije potrebno je da zahtev istraži član tima TripAdvisor profila.  Ovo može da bude dugačak proces i da potraje nekoliko radnih dana, pa ne šaljite isti zahtev više puta jer će to produžiti obradu prvobitnog zahteva.

Da li ti je pomogao ovaj članak?