Centar za pomoć

Moj hotel je naveden na pogrešnoj lokaciji. Kako da to ispravim?

Da bi putnicima pružio najpreciznije informacije, TripAdvisor se trudi da na profilima svih smeštajnih objekata, restorana i atrakcija navede njihove stvarne fizičke lokacije, pa profil ne može da se premesti u drugi grad ako se objekat ne nalazi u njemu. Naše smernice podrazumevaju da na profilu navedemo što precizniju destinaciju.

Imajući to u vidu, ako smatrate da je smeštajni objekat povezan sa pogrešnom lokacijom, možete da obavestite naše urednike tako što ćete pratiti ove korake:

  1. Prijavite se u Kontrolni centar
  2. Kliknite na vezu „Upravljajte stranicom na TripAdvisoru“
  3. U odeljku „Administrativni poslovi objekta“ kliknite na „Promeni lokaciju objekta“
  4. Popunite obrazac svojim komentarima i pošaljite ga

Imajte na umu: Za promenu lokacije potrebno je da zahtev istraži član tima TripAdvisor profila.  Ovo može da bude dugačak proces i da potraje nekoliko radnih dana, pa ne šaljite isti zahtev više puta jer će to produžiti obradu prvobitnog zahteva.

Da li vam je pomogao ovaj članak?