Centar za pomoć

TripAdvisor mi nudi podsticaj za pisanje komentara – da li je to prihvatljivo?

TripAdvisor povremeno organizuje promocije u sklopu kojih autori komentara dobijaju nagrade za slanje sadržaja koji ispunjava uslove u određenom vremenskom periodu, na određenom jeziku ili u određenoj zemlji ili u vezi sa korišćenjem novih TripAdvisor proizvoda ili usluga. Ovi programi nikad nisu, niti će ikad biti, namenjeni povećanju broja komentara o određenom objektu.  

Sadržaj poslat u sklopu ovih promocija ispunjava uslove bez obzira na to da li iskazuje pozitivno, neutralno ili negativno mišljenje. On podleže istim smernicama, filterima i procesima za komentare putnika kao i svaki drugi komentar ili mišljenje koji se šalju na TripAdvisor.

Da li ti je pomogao ovaj članak?