Hjälpcenter

Vad betraktas som äkta och unikt innehåll?

Allt innehåll på TripAdvisor bör vara familjevänligt, äkta och unikt.

Det innebär följande:

  • Publicera inte upphovsrättsskyddat material.
  • Utge dig inte för att vara andra medlemmar eller TripAdvisor-personal – i så fall blir du snabbt avstängd från forumen. Signaturer måste följa riktlinjerna.
  • Vi ber medlemmar att inte publicera någon information som de inte har tillåtelse att offentliggöra, inklusive, men inte begränsat till: upphovsrättsskyddat material från samtliga onlinebaserade eller tryckta publikationer (nyhetsbyråer, tidskrifter, böcker, reseguider, avskrifter från TV- eller radioprogram), varumärken, lösenord, rabattkoder kopplade till prenumerationer eller medlemsklubbar, konfidentiell information eller någon annan persons eller ett företags immateriella rättighet.
  • Privat korrespondens med TripAdvisors personal får inte reproduceras, sammanfattas eller diskuteras i allmänna forum om inte TripAdvisors personal särskilt begär det.

 

Var denna artikel till hjälp?