ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

TripAdvisor ได้ตรวจสอบข้อความหรือไม่

TripAdvisor ไม่ได้ตรวจสอบข้อความที่สมาชิกส่งถึงกันอย่างเข้มงวดตลอดเวลา แต่ในบางโอกาส เราต้องเข้าไปยังกล่องข้อความเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามความประสงค์ของคุณ หรือเพื่อตรวจสอบการละเมิดหลักเกณฑ์การส่งข้อความของเราหรือข้อกำหนดการใช้งาน เช่น การสแปม การส่งข้อความเชิงพาณิชย์ และการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่มีการรายงานเข้ามา เราขอสงวนสิทธิ์ในการอ่านหรือลบข้อความและปิดการใช้งานการส่งข้อความแบบชั่วคราวหรือถาวร หากมีการยืนยันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์จริง

เราจะไม่เปิดเผยเนื้อหาข้อความระหว่างสมาชิกที่คุณส่งถึงสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างเด็ดขาด

หากคุณได้รับข้อความที่ไม่ตรงกับ หลักเกณฑ์ของเรา โปรดรายงานให้เราทราบโดยใช้ปุ่มสแปมหรือการรายงานการข่มขู่ที่ด้านล่างของข้อความนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่