ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

TripAdvisor ตรวจสอบข้อความส่วนตัวหรือไม่

TripAdvisor ไม่ทำการตรวจสอบข้อความที่สมาชิกส่งถึงกันอย่างเคร่งครัด แต่ในบางโอกาส เราต้องเข้าไปยังข้อความส่วนตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามความประสงค์ของคุณ หรือเพื่อตรวจสอบการละเมิดหลักเกณฑ์การส่งข้อความของเราหรือข้อกำหนดการใช้งาน (กล่าวคือ การสแปม การส่งข้อความเชิงพาณิชย์ และการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่มีการรายงานเข้ามา) เราขอสงวนสิทธิ์ในการอ่านหรือลบข้อความและปิดการใช้งานการส่งข้อความแบบชั่วคราวหรือถาวร หากมีการยืนยันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์จริง

เราจะไม่เปิดเผยเนื้อหาข้อความที่คุณส่งถึงสมาชิกต่อสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณ

หากคุณได้รับข้อความส่วนตัวที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของเรา โปรดรายงานข้อความนั้นมาที่เราโดยใช้ปุ่ม ""การรายงานสแปมหรือการข่มขู่"" ที่ด้านล่างของข้อความ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่