ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมคืออะไร

เกี่ยวกับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมของ TripAdvisor เป็นการยกย่องที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหารเฉพาะแห่งที่แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศด้านงานบริการ

ในการเลือกผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม TripAdvisor จะใช้วิธีการเฉพาะตัวเพื่อค้นหาผู้ที่จะได้รับรางวัลโดยพิจารณาจากคุณภาพ ปริมาณ และความใหม่ของรีวิวและความคิดเห็นที่นักท่องเที่ยวส่งเข้ามาที่ TripAdvisor ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รวมถึงระยะเวลาที่ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งและการจัดอันดับในดัชนีความนิยมบนไซต์ โดยธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องได้รับคะแนนรวมของ TripAdvisor อย่างน้อยที่สุด 4 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม ได้รับรีวิวตามจำนวนขั้นต่ำและมีรายชื่ออยู่บน TripAdvisor มาเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 12 เดือน

เจ้าของธุรกิจ: วิธีการประชาสัมพันธ์ประกาศนียบัตรของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือตัวแทนธุรกิจ ขอแสดงความยินดีหากคุณได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม! คุณสมควรที่จะภาคภูมิใจ และนักท่องเที่ยวก็ต้องการรับทราบเกี่ยวกับรางวัลของคุณ

ไปที่ส่วนของศูนย์วิดเจ็ตของคุณที่เรียกว่า "แสดงคะแนนและรีวิวของคุณ" เพื่อดาวน์โหลดป้ายชื่อให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมที่เป็นรูปแบบกระดาษโดยจะจัดส่งให้คุณทางไปรษณีย์อีกด้วย

ไปที่ข้อมูลเชิงลึกของ TripAdvisor เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์รางวัลของคุณ!

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่