ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่พัก

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ที่พักบน TripAdvisor ต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • ต้องเปิดให้บริการสำหรับผู้คนทั่วไป
 • ต้องมีชื่ออย่างเป็นทางการ
 • ต้องมีที่อยู่อย่างเป็นทางการที่เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวและถาวร
 • ต้องเปิดให้บริการ 12 สัปดาห์ติดต่อกันในหนึ่งปี โดยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวและถาวร
 • ต้องมีห้องพัก/ยูนิตจำนวนมาก
 • ต้องสามารถรองรับแขกหลายคน/หลายกลุ่มได้พร้อมๆ กัน
 • ต้องไม่ระบุให้แขกเข้าพักเกิน 7 คืน
 • ต้องเปิดหรือให้ทำการจองห้องพักได้ในขณะนี้สำหรับวันเปิดตัวในอนาคต

ข้อจำกัด

สิ่งต่อไปนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การบันทึกเป็นที่พัก:

 • บริษัทการบริหารจัดการของสถานที่ให้บริการ
 • บริษัทการจองห้องพัก
 • สถานที่ให้บริการที่พนักงานไม่ได้อยู่ที่อยู่เดียวกันกับที่พัก/ยูนิตที่ตั้งอยู่
 • ห้องพักจำนวนมากภายใต้บริษัทเดียวกัน แต่ตั้งอยู่ในสถานที่อื่น (เช่น กลุ่มของห้องพักที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาขนาดใหญ่)
 • ที่พักใดๆ ที่ตั้งอยู่หลังด่านตรวจรักษาความปลอดภัยในสนามบิน
 • ที่พักใดๆ ที่เป็นส่วนหรือกลุ่มของห้องพักภายในที่พักอื่น
  • ข้อยกเว้นที่ยอมให้ได้:เมื่อส่วนนั้นเป็นส่วนที่แยกออกทั้งหมด (เป็นคนละอาคาร ทั้งชั้น ตึกที่แยกต่างหาก) และมีชื่ออย่างเป็นทางการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจแยกต่างหาก

หมวดหมู่ที่พัก

บรรณาธิการของเราจะจัดสรรบันทึกที่พักแต่ละรายชื่อหนึ่งชื่อต่อหนึ่งหมวดหมู่ที่พัก:

การจะอยู่ในหมวดที่พักใด เราจำเป็นต้องตรวจสอบหนึ่งในข้อต่อไปนี้:

 • ที่พักตรงกับข้อกำหนดการจัดหมวดหมู่ เราต้องการดูบริการต่างๆ ที่จำเป็นที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของที่พัก และเว็บไซต์ของพันธมิตรด้านการจองอื่นๆ 

หรือ

 • ที่พักมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และใบอนุญาตดังกล่าวได้ระบุประเภทของที่พักนั้นๆ ตามที่หน่วยงานในท้องถิ่นได้กำหนด

เราไม่ ยอมรับสิ่งต่อไปนี้ว่าเป็นใบอนุญาต:

 • ใบอนุญาตด้านสุขภาพ
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม
 • เอกสารภาษี
 • ใบอนุญาตด้านอัคคีภัย ตำรวจ และความปลอดภัย
 • เอกสารประกันภัย
 • เอกสารใดๆ ที่ไม่ได้มาจากภาคส่วนของรัฐหรือการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

บ้านพักตากอากาศให้เช่า

TripAdvisor ไม่ได้บันทึกข้อมูลที่พักที่สามารถให้บริการเป็นการส่วนตัวสำหรับแขกหนึ่งคนหรือหนึ่งกลุ่มในเวลาเดียวกัน สถานที่ให้บริการดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลสถานที่ให้บริการเช่าบ้านพักตากอากาศ

ลงทะเบียนที่พักตากอากาศให้เช่าของคุณที่ ที่พักตากอากาศให้เช่าบน TripAdvisor

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่