ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะส่งคำขอเพิ่มข้อมูลสถานที่หรือธุรกิจใน TripAdvisor ได้อย่างไร

เราพร้อมเพิ่มข้อมูลสถานที่ให้บริการรายการใหม่บน TripAdvisor อยู่เสมอ! ดังนั้น หากคุณไม่สามารถค้นหาร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือสายการบินที่คุณกำลังค้นหา โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้

ก่อนที่คุณจะส่งคำขอของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่หรือธุรกิจที่คุณต้องการแสดงข้อมูลตรงตามเกณฑ์ของเรา:

หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเรา โปรดส่งคำขอของคุณผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่