ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมน่าสนใจ

ข้อกำหนดพื้นฐาน

กิจกรรมน่าสนใจบน TripAdvisor ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

สถานที่ท่องเที่ยวแบบถาวรหรือจุดที่น่าสนใจคือสถานที่ตั้งถาวรแบบธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ สถานที่ท่องเที่ยวแบบถาวรหรือจุดที่น่าสนใจต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ต้องมีชื่ออย่างเป็นทางการและมีที่อยู่ถาวร
  • ต้องเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
  • ต้องเปิดให้บริการอย่างน้อย 12 สัปดาห์ติดต่อกันในหนึ่งปี

ข้อยกเว้น: ต้องมีการดำเนินงานในที่แห่งเดียวอย่างน้อย 24 สัปดาห์ติดต่อกันในหนึ่งปี ตัวอย่างรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ พื้นที่ธรรมชาติ รูปปั้น และอื่นๆ สำหรับการสมัครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบถาวรหรือจุดที่น่าสนใจ โปรดเข้าไปที่: https://th.tripadvisor.com/GetListedNew

ผู้ให้บริการสามารถเป็นผู้จัดทัวร์ ตัวแทน บุคคล หรือธุรกิจที่ให้บริการทัวร์ กิจกรรม ชั้นเรียน การล่องเรือ และประสบการณ์ต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับการสมัครเป็นผู้ให้บริการ โปรดเข้าไปที่: https://supplier.viator.com/sign-up-info รายชื่อผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม คู่มือผลิตภัณฑ์ของ TripAdvisor Experiences

ข้อจำกัด

รายการต่อไปนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การบันทึกเป็นกิจกรรมน่าสนใจ:

  • เมือง เทศบาล หรือสนามบิน
  • กิจกรรม เทศกาล หรือกิจกรรมน่าสนใจระยะสั้นอื่นๆ ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา
    • หมายเหตุ: กิจกรรมบางรายการได้รับการบันทึกบน TripAdvisor แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการ
  • ธุรกิจหรือคลับที่ต้องการการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วม/ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ร้านค้าปลีกที่มีสาขาจำนวนมาก (ยกเว้นที่ตั้งสำคัญ)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่