ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

TripAdvisor มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดฉากเพิ่มคะแนนรีวิวอย่างไร

รีวิวที่ส่งมายัง TripAdvisor จะต้องส่งมาจากนักท่องเที่ยว ไม่ใช่บุคคลที่สาม

มีบริษัทและบุคคลทั่วไปที่ทำการจัดฉากเพิ่มคะแนนรีวิวและอ้างว่าสามารถส่งรีวิวและเพิ่มอันดับของสถานที่ให้บริการในดัชนีความนิยมของ TripAdvisor ได้ การใช้บริการในลักษณะนี้ถือเป็นการละเมิดนโยบายของเราและสถานที่ให้บริการนั้นจะถูกลงโทษ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านบทลงโทษสำหรับการส่งรีวิวเท็จ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่