ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเพิ่มภาพถ่ายได้อย่างไร

คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง TripAdvisor ได้หลายวิธี

  • หากต้องการเพิ่มภาพถ่ายเพื่อเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรีวิวใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้: ใช้แบบฟอร์มรีวิวของนักท่องเที่ยว เพื่อเขียนรีวิวใหม่ของคุณ คลิกปุ่ม เพิ่มภาพถ่าย เพื่อเพิ่มภาพถ่ายได้สูงสุดถึง 10 ภาพลงในรีวิวของคุณ
  • หากต้องการเพิ่มภาพถ่ายลงในรีวิวที่คุณได้ส่งไปแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้: ไปที่ หน้ารีวิว ของโปรไฟล์คุณ แล้วคลิกลิงก์ เพิ่มภาพถ่าย ให้รีวิวที่คุณต้องการเพิ่มภาพถ่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มภาพถ่ายจากหน้าเมืองของโปรไฟล์คุณซึ่งแสดงผลงานของคุณตามเมือง (เช่น เมืองบอสตัน รัฐไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยอยู่) ได้อีกด้วย
  • หากต้องการเพิ่มภาพถ่ายโดยไม่ต้องการเขียนรีวิว ให้ดำเนินการดังนี้: ในหน้า TripAdvisor สำหรับที่พัก ร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคุณต้องการเพิ่มภาพถ่ายของสถานที่เหล่านั้น ให้คลิกปุ่ม 'เพิ่มภาพถ่าย'  ที่อยู่ใต้ภาพขนาดใหญ่ของสถานที่ให้บริการ และปุ่ม 'บันทึก'

หากคุณกำลังเข้าใช้งาน TripAdvisor โดยใช้ iPad โปรดอย่าลืมว่าคุณต้องมีแอพของเราจึงจะอัปโหลดภาพถ่ายได้

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจอยู่ และต้องการเพิ่มภาพถ่ายให้หน้า Tripadvisor ของธุรกิจคุณ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับภาพถ่ายสำหรับตัวแทนธุรกิจของเรา

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่