ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลสถานที่ให้บริการที่ปิดหรือย้ายกิจการ

  • ควรทำอย่างไรหากธุรกิจปิดให้บริการอย่างถาวร

บรรณาธิการของเราอาจดำเนินการที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เนื่องจากร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะปิดและเปิดใหม่ค่อนข้างบ่อย เราจะตั้งค่าสถานะของรายชื่อเหล่านี้เป็น "ปิดให้บริการ" รายชื่อที่พักที่ปิดแล้วจะถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากสถานที่ให้บริการปิดบริการเพื่อปรับปรุงหรือเป็นการปิดให้บริการตามฤดูกาลเป็นการชั่วคราว เราจะเก็บข้อมูลสถานที่ให้บริการนั้นๆ บนเว็บไซต์ของเรา และจะไม่ตั้งค่าสถานะเป็นปิดให้บริการ

หากคุณเป็นตัวแทนธุรกิจ คุณยังสามารถเข้าไปที่ ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างหากธุรกิจของฉันปิดชั่วคราวหรือไม่สามารถรับการจองได้

  • ควรทำอย่างไรหากสถานที่หรือธุรกิจย้ายไปยังที่อยู่ใหม่

บรรณาธิการของเราอาจดำเนินการที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมักจะย้ายที่อยู่ไปยังเมืองเดียวกัน ในสถานการณ์นี้ เราจะอัพเดตที่อยู่ในข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิม หากสถานที่เหล่านี้ย้ายไปยังเมืองอื่นแม้ว่าตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะอยู่ติดกับพรมแดนของเมือง ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นเราจึงตั้งค่าสถานะข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิมเป็น "ย้าย" และสร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่สำหรับที่อยู่ใหม่

สำหรับที่พัก เราถือว่าการย้ายเป็นการปิดให้บริการ ดังนั้นเราจะลบข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิมออกจากเว็บไซต์ของเราและสร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่สำหรับที่อยู่ใหม่

  • ควรทำอย่างไรหากธุรกิจที่มีชื่อใหม่เปิดในที่อยู่เดียวกันกับธุรกิจก่อนหน้านี้

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับร้านอาหาร แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้กับธุรกิจอื่นๆ ได้ด้วย บรรณาธิการของเราจะตั้งค่าสถานะข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิมเป็น "ปิดให้บริการ" และจะสร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่สำหรับธุรกิจใหม่ ในการอัพเดตข้อมูลสถานที่ให้บริการที่มีอยู่ เราจะต้องสามารถยืนยันได้ว่าธุรกิจนั้นตรงกับธุรกิจเดิมนอกจากการเปลี่ยนชื่อบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่