Yardım Merkezi

Neler otantik ve orijinal bir içerik oluşturur?

TripAdvisor sitesindeki tüm içerikler gerçek ve özgün olmalıdır.

Bu, şu anlama gelir:

  • Telif hakkı ile korunan içerik gönderilmemelidir.
  • Başka üyelerin veya TripAdvisor personelinin kimliği taklit edilmemelidir, aksi takdirde forumlara erişiminiz hemen yasaklanır. Ekran adları kurallara uygun olmalıdır.
  • Üyelerimizden, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıma sunma iznine sahip olmadıkları hiçbir bilgiyi göndermemelerini rica ediyoruz: çevrimiçi veya basılı herhangi bir yayından (haber ajansları, dergiler, kitaplar, seyahat kılavuzları, televizyon veya radyo programı dökümleri) alınan telif hakkı kapsamındaki malzemeler, ticari markalar, parolalar, yalnızca aboneliğe/üyeliğe özel indirim kodları, gizli bilgiler veya başka bir bireyin veya şirketin fikri mülkiyeti.
  • TripAdvisor personeli tarafından özellikle istenmedikçe, TripAdvisor personeliyle yapılan özel yazışmalar çoğaltılmamalı, özetlenmemeli veya herkese açık forumlarda bu yazışmalarla ilgili ifadelere yer verilmemelidir.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?