Yardım Merkezi

TripAdvisor'ın hayvanlarla ilgili politikası nedir?

TripAdvisor, ana ticari amacı nesli tükenmekte olan türlere veya yakalanmış hayvanlara zarar vermek veya onları öldürmek olan gezilecek yerleri kaydetmez.

TripAdvisor, hayvanlarını eğlence amacıyla canlı yem olarak kullanan gezilecek yerleri kaydetmez.

TripAdvisor, turistlerin nesli tükenmekte olan türlerle veya doğal ortamlarından uzaklaştırılmış yabani hayvanlarla fiziksel temasta bulunabilecekleri gezilecek yerleri kaydeder, ancak bu tür yerlerin biletlerini satmaz.

Aydınlatıcı yorumların müşterilere seyahat seçeneklerinde yardımcı olacağını ve turizm sektörünü kalite, müşteri hizmetleri ve ahlaki konular (hayvanlara nasıl davranılacağı gibi) gibi hususlarda sorumlu tutacağına inanmaktayız.

Bu makale yardımcı oldu mu?