search shadow

Tại sao tôi không nhận được câu trả lời qua email?