Trung tâm trợ giúp

Tại sao tôi không nhận được câu trả lời qua email?

Chúng tôi ký thư từ qua email dưới hình thức điện tử. Nếu quý vị đang sử dụng dịch vụ email của Microsoft (như Hotmail, Outlook hoặc Office365) và đang chuyển tiếp email đó đến dịch vụ email khác (như Yahoo, Facebook hoặc Gmail) thì câu trả lời của chúng tôi có thể bị lỗi trong quá trình chuyển tiếp khiến câu trả lời không được gửi đi. Đây là một sự cố đã biết mà Microsoft đang tích cực tìm cách khắc phục. Trong lúc này, vui lòng kiểm tra hộp thư cũ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi từ địa chỉ email mới của quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?