Nguyên tắc về phản hồi của chủ sở hữu đối với thông báo