Làm thế nào để tắt thông báo qua email cho tính năng nhắn tin riêng?