Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tắt thông báo qua email cho tính năng nhắn tin riêng?

Khi quý vị có tin nhắn riêng mới, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo qua email tại địa chỉ quý vị đã cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký làm thành viên.

Để tắt thông báo qua email cho các tin nhắn riêng:

  • Truy cập trang Hồ sơ.
  • Nhấp vào biểu tượng bên cạnh "Sửa hồ sơ" và chọn "Đăng ký".
  • Trong mục "Thông báo tin nhắn riêng", chọn Không bao giờ.
Bài viết này có hữu ích không?