search shadow

Làm thế nào để tắt tính năng nhắn tin?