Trung tâm trợ giúp

Các tính năng của nhắn tin

Các tin nhắn là cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện riêng với một thành viên khác của cộng đồng TripAdvisor. Có một vài cách để bạn kiểm soát các tin nhắn gửi và nhận.

  • Chặn/bỏ chặn thành viên: Trạng thái chặn giúp ngăn cản một thành viên gửi tin nhắn cho bạn và ngược lại. Nếu thành viên đã bị bạn chặn cố gắng gửi tin nhắn cho bạn, họ sẽ thấy thông báo rằng bạn không chấp nhận các tin nhắn vào lúc này. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi.
  • Thông báo: Khi bạn có tin nhắn mới, chúng tôi sẽ thông báo qua email và trên đầu trang TripAdvisor bạn đang xem. Bạn có thể tắt thông báo qua email nếu không muốn nhận những thông báo này.

Nếu không muốn nhận tin nhắn, bạn có thể tắt bất kỳ lúc nào.

Bài viết này có hữu ích không?