Làm thế nào để sửa thông báo qua email cho các tin nhắn của tôi?