Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor có theo dõi các tin nhắn không?

TripAdvisor không chủ động theo dõi các tin nhắn được trao đổi giữa các thành viên. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần truy cập các hộp thư tin nhắn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của bạn hoặc để điều tra các vi phạm về nguyên tắc nhắn tin hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi (ví dụ: spam, gửi thư hàng loạt và lạm dụng đã được báo cáo), do đó, chúng tôi bảo lưu quyền đọc hoặc xóa các tin nhắn và tước tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền nhắn tin nếu chúng tôi xác nhận có hành vi sử dụng sai trái.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ nội dung các tin nhắn giữa các thành viên cho những thành viên khác hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Nếu bạn nhận được một tin nhắn không đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi, vui lòng báo cáo tin nhắn đó cho chúng tôi bằng nút báo cáo spam hoặc quấy rối ở cuối tin nhắn.

Bài viết này có hữu ích không?