Trung tâm trợ giúp

What are review badges?

"

Các huy hiệu đánh giá, có hình dạng giống ngôi sao, là cách chúng tôi công nhận những thành viên TripAdvisor viết các đánh giá du lịch vì lợi ích của cộng đồng chúng tôi. Sau khi đánh giá bạn viết được đăng trên TripAdvisor, bạn sẽ nhận huy hiệu đánh giá đầu tiên cùa chúng tôi.

Cấp độ huy hiệu đánh giá của bạn gắn liền với số lượng đánh giá bạn đăng trên TripAdvisor. Chúng tôi thích tất cả các loại đánh giá, tích cực và tiêu cực. Đây là cách các cấp độ được chia:

  • Người đánh giá: 3-5 đánh giá
  • Người đánh giá cao cấp: 6-10 đánh giá
  • Người đóng góp: 11-20 đánh giá
  • Người đóng góp cao cấp: 21-49 đánh giá
  • Người đóng góp hàng đầu: Trên 50 đánh giá

 

Image

If you don't have a review badge yet, you have only written one or two reviews so far. Write a few more and get your Reviewer badge!

For more information about badges, see Badges - what they are and how to earn them.

 

Nếu bạn chưa có huy hiệu đánh giá tức là cho đến nay, bạn mới chỉ viết một hoặc hai đánh giá. Hãy viết thêm một vài đánh giá và nhận Huy hiệu người đánh giá của bạn!

Để biết thêm thông tin về các huy hiệu, hãy xem Huy hiệu là gì và làm thế nào để đạt được huy hiệu.

 

"

Bài viết này có hữu ích không?