Trung tâm trợ giúp

Các xếp hạng sao cho khách sạn có nghĩa là gì?

Xếp hạng sao của khách sạn được cung cấp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba như Expedia, Giata và các tổ chức xếp hạng quốc gia.

Nhân viên TripAdvisor không thể thay đổi các xếp hạng này. Nếu quý vị là một chủ sở hữu và tin rằng xếp hạng sao của quý vị không chính xác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp xếp hạng sao của quý vị.

  • Nam Phi: TGCSA
  • New Zealand: Qualmark
  • Anh: TheAA và VisitEngland
  • Jersey: TheAA và Jersey Tourism
  • Các nhà nghỉ không hợp tác với những nhà cung cấp được niêm yết ở trên và những nhà nghỉ tại tất cả các quốc gia khác: Expedia hoặc Giata
Bài viết này có hữu ích không?