search shadow

Đơn đăng ký Thủ lĩnh Xanh được chấm điểm như thế nào?