Trung tâm trợ giúp

Đơn đăng ký Thủ lĩnh Xanh được chấm điểm như thế nào?

Khảo sát đơn đăng ký Thủ lĩnh Xanh đánh giá các khách sạn và B&B bằng cách xem xét sự đa dạng và tác động của các phương pháp thực hành xanh của họ, cả đơn giản và nâng cao. Các câu hỏi trong khảo sát được tính điểm theo tầm quan trọng về môi trường của phương pháp thực hành và phạm vi tác động của phương pháp thực hành đó.

Xin lưu ý: để đảm bảo tính trung thực của chương trình, chúng tôi đã mời một bên thứ ba độc lập thực hiện những đợt kiểm tra của các doanh nghiệp tham gia. Trước khi gửi đơn đăng ký, các Khách sạn và B&B cần đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu về tài liệu kiểm tra, được liệt kê trong Hướng dẫn khảo sát có thể tải xuống.

Bài viết này có hữu ích không?