search shadow

Làm thế nào để lưu một khách sạn hoặc một điểm khác mà tôi muốn ghi nhớ?