search shadow

Tại sao đánh giá tôi đã báo cáo lại không bị xóa?