search shadow

Với tư cách chủ sở hữu hoặc người quản lý, tôi có thể làm gì để báo cáo một đánh giá vi phạm nguyên tắc của quý vị?