search shadow

Tôi có thể yêu cầu khách của mình viết đánh giá không?