Với tư cách chủ sở hữu hoặc người quản lý, tôi nên trả lời đánh giá trên hồ sơ như thế nào?