Trung tâm trợ giúp

Chủ sở hữu làm cách nào để cảnh báo TripAdvisor về gian lận?

Nếu quý vị cho rằng ai đó đã viết đánh giá gian lận về cơ sở kinh doanh của quý vị, xin hãy thông báo cho chúng tôi.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm quản lý và nhấp Quản lý đánh giá của quý vị.
  2. Sử dụng mục Báo cáo đánh giá và chọn Báo cáo vấn đề với đánh giá.
  3. Báo cáo đánh giá cụ thể là Không đáng tin để chúng tôi có thể xem xét đánh giá đó cho quý vị.
  4. Trong mục nhận xét, hãy thêm bất cứ thông tin nào mà quý vị cảm thấy có thể giúp chúng tôi hiểu rõ tình huống.
  5. Chúng tôi sẽ nghiên cứu báo cáo của quý vị và áp dụng mọi trừng phạt cần thiết

Bài viết này có hữu ích không?