search shadow

Tôi có thể làm gì nếu doanh nghiệp của tôi bị phạt vì gian lận và tôi không biết lý do?