search shadow

Với tư cách đại diện kinh doanh, tôi có thể làm gì để báo cáo một khách đã đe dọa mình bằng một đánh giá tiêu cực?