Trung tâm trợ giúp

Doanh nghiệp của tôi có cần niêm yết trên TripAdvisor để nhận đánh giá của mọi người không?

Doanh nghiệp của quý vị cần được niêm yết trên TripAdvisor để nhận đánh giá của khách du lịch. Nhưng quý vị (hoặc khách du lịch) đều có thể yêu cầu hồ sơ mới một cách dễ dàng. Nếu quý vị đáp ứng tiêu chí của chúng tôi và người yêu cầu cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để xác định vị trí của quý vị tại đúng địa điểm, chúng tôi sẽ thêm cơ sở kinh doanh của quý vị.

Đọc về cách yêu cầu hồ sơ mới.

Bài viết này có hữu ích không?