search shadow

Làm thế nào tôi cập nhật hồ sơ sau khi thay đổi thương hiệu?