search shadow

Làm thế nào có thể thêm hoặc xóa các liên kết Đặt phòng từ hồ sơ điểm du lịch của tôi?