search shadow

Tôi có thể làm gì nếu doanh nghiệp của tôi tạm thời đóng cửa hoặc không thể nhận đặt chỗ?