search shadow

Tôi có thể làm gì nếu tôi đã gửi đánh giá sai địa điểm hoặc sai hãng hàng không?