Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể sửa đánh giá của tôi không?

Quý vị không thể sửa đánh giá sau khi đã gửi. Thay vào đó, quý vị có thể chọn xóa đánh giá và gửi lại đánh giá có thay đổi.

Chọn đánh giá quý vị muốn xóa tại đây và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi đánh giá đã được xóa để quý vị có thể gửi bản cập nhật. Xin lưu ý rằng quý vị chỉ có thể gửi một lần đánh giá cập nhật cho cùng một trải nghiệm.

Bài viết này có hữu ích không?