search shadow

Tần suất tôi có thể viết đánh giá như thế nào?