search shadow

Nếu tôi viết đánh giá về một doanh nghiệp, doanh nghiệp đó có thể liên hệ với tôi về đánh giá đó không?