search shadow

Các cơ sở kinh doanh có thể đề nghị tặng khoản khuyến khích cho khách du lịch để đổi lấy đánh giá không?