Trung tâm trợ giúp

Tăng xếp hạng có tổ chức là gì?

TripAdvisor coi việc tăng xếp hạng có tổ chức là gian lận và xác định đây là hành vi mà một công ty bên thứ ba hoặc cá nhân được thuê để đăng các đánh giá gian lận lên hồ sơ một cách có hệ thống nhằm mục đích cải thiện thứ hạng của cơ sở kinh doanh và / hoặc làm giảm bớt mức độ hiển thị của nội dung tiêu cực. Mọi báo cáo về tăng xếp hạng có tổ chức sẽ được điều tra đầy đủ.
Bài viết này có hữu ích không?