Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc đối với nhà báo

Nếu quý vị là nhà báo đang tìm hiểu về chủ đề liên quan đến du lịch, quý vị phải:
  • Nêu rõ rằng quý vị là nhà báo.
  • Giải thích mục đích tìm hiểu.
  • Cung cấp tên đầy đủ và nguồn tin tức mà quý vị liên kết.
  • Nếu có thể, hãy cung cấp liên kết tới tiểu sử hoặc bút danh của quý vị.

Không sử dụng các diễn đàn nhằm mục đích quảng bá ấn bản của quý vị.

Không chia sẻ thông tin liên hệ của quý vị trên các diễn đàn và không yêu cầu các thành viên chia sẻ thông tin liên hệ của họ với quý vị.

Thay vào đó, để liên lạc với các thành viên, hãy yêu cầu họ bắt đầu liên hệ với quý vị thông qua hệ thống nhắn tin riêng của chúng tôi. Ví dụ: quý vị có thể nói: "Hãy gửi cho tôi tin nhắn riêng nếu bạn quan tâm đến việc đóng góp".


Bài viết này có hữu ích không?