Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để cập nhật hồ sơ của tôi?

Hồ sơ của quý vị là nơi giúp các thành viên TripAdvisor khác tìm hiểu về quý vị và phong cách du lịch của quý vị. Thông tin trên trang này là công khai và các thành viên khác trên TripAdvisor có thể đọc thông tin này.

Chia sẻ thông tin về bản thân và phong cách du lịch của quý vị bằng cách thêm tiểu sử và ảnh hồ sơ. Để cập nhật hồ sơ của quý vị:

  1. Truy cập vào hồ sơ
  2. Nhấp vào Sửa hồ sơ
  3. Thêm thông tin và Lưu

TripAdvisor không khẳng định quyền sở hữu, sự liên kết hoặc xác nhận của bất kỳ ảnh nào được đăng trên trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng bằng việc tải ảnh lên, quý vị đã cấp cho TripAdvisor quyền không độc quyền được sử dụng, sao chép, tái mục đích và hiển thị những ảnh đó theo quyết định của chúng tôi. Bất kỳ ảnh nào không đáp ứng một hoặc nhiều nguyên tắc ở trên đều sẽ bị xóa.

Bài viết này có hữu ích không?