Tôi có thể quản lý thông báo qua email bằng cách nào?