Trung tâm trợ giúp

Tên hiển thị của tôi là gì?

Tên hiển thị của bạn là danh tính trực tuyến của bạn khi sử dụng TripAdvisor. Tên này được hiển thị cạnh mọi đánh giá, bài đăng trên diễn đàn hoặc các đóng góp khác mà bạn đã thực hiện trên trang web.

Có hai loại tên hiển thị:

  • Tên hiển thị: đây là tên bạn tự tạo như Travelista90210.
  • Tên gọi thân mật: đây là tên và viết tắt họ của bạn như Barbara C. Sau khi bạn thêm tên và họ của mình vào hồ sơ, bạn có thể chọn hiển thị tên gọi thân mật thay vì tên hiển thị.

 

Hãy đọc các hướng dẫn của chúng tôi để thay đổi tên hiển thị của bạn.

Bạn gặp sự cố khi chọn tên hiển thị? Hãy xem nguyên tắc của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?