Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi chọn một tên hiển thị?

Sau khi tạo tài khoản TripAdvisor miễn phí, quý vị có thể chọn tên người dùng.

  • Truy cập hồ sơ
  • Nhấp vào  Sửa hồ sơ
  • Thêm thông tin và Lưu
Bài viết này có hữu ích không?