Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của tôi?

Thay đổi địa chỉ email chính cho tài khoản của quý vị thật dễ dàng.

  1. Đi tới Trang thông tin tài khoản trong hồ sơ của quý vị.
  2. Nhập địa chỉ email quý vị mong muốn vào trường Email.
  3. Vì lý do bảo mật, hãy nhập mật khẩu tài khoản của quý vị và nhấp Lưu.

 

Bài viết này có hữu ích không?